Potrzebujesz pomocy w związku z projektem ? Nasi wykwalifikowani doradcy chętnie Ci pomogą.
SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

Ogólne warunki użytkowania

Zanim zaczniecie Państwo korzystać ze stron internetowych firmy Armstrong Word Industries, Inc. („Armstrong”), prosimy o zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi warunkami użytkowania. Wchodząc na nasze strony internetowe i przeglądając je, oświadczacie Państwo, że przeczytaliście, zrozumieliście i zgadzacie się przestrzegać Ogólnych warunków użytkowania stanowiących niniejszą umowę („Umowa”).

Firma Armstrong zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie zmian w Ogólnych warunkach użytkowania. Systematyczne korzystanie z naszych stron internetowych oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na Ogólne warunki użytkowania w brzmieniu obowiązującym w momencie połączenia się przez Państwa z witryną firmy Armstrong. Przed skorzystaniem z naszej witryny internetowej, powinniście Państwo połączyć się z niniejszą stroną, w celu zapoznania się z aktualnymi Ogólnymi warunkami użytkowania, które są dla Państwa wiążące.

Ochrona prywatności

Firma Armstrong gromadzi informacje o użytkownikach tej witryny internetowej. Gromadzenie tych informacji jest regulowane przez politykę ochrony prywatności użytkowników witryny Armstrong.com.

Obowiązek rejestracji

Aby mieć dostęp do pewnych części tej witryny, musicie Państwo zarejestrować się przez założenie Katalogu prywatnego. Przy rejestracji zostaniecie Państwo poproszeni o wybranie nazwy użytkownika i hasła. Zobowiązujecie się Państwo podać prawdziwe i dokładne informacje w czasie rejestracji oraz gdy, na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie informacji o charakterze prywatnym przez uprawnionego do tego pracownika firmy Armstrong. Zobowiązujecie się Państwo także do uaktualniania podanych nam informacji w razie ich zmiany. W razie podania przez Państwa nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych informacji, firma Armstrong zastrzega sobie prawo do usunięcia Państwa Katalogu prywatnego oraz do zawieszenia możliwości korzystania z jakichkolwiek usług oferowanych na stronach internetowych firmy Armstrong.

Identyfikacja wizualna i znaki towarowe

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zarejestrowane i/lub niezarejestrowane znaki towarowe i/lub znaki usługowe, które są używane, lub o których mowa na stronach internetowych firmy Armstrong są własnością firmy Armstrong i/lub jej spółek zależnych. Zabronione jest jakiekolwiek posługiwanie się tymi znakami, ich kopiowanie, odtwarzanie, przesyłanie i publikowanie (także w sieci internet), a także rozpowszechnianie lub modyfikowanie tych znaków bez uprzedniego uzyskania upoważnienia na piśmie od firmy Armstrong. Zabronione jest również wykorzystywanie znaków towarowych firmy Armstrong na jakichkolwiek innych stronach internetowych.

Prawa autorskie

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszelkie materiały znajdujące się na stronach internetowych firmy Armstrong chronione są prawem autorskim. © 2000 Armstrong World Industries, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Prawo własności dotyczące zawartości niniejszej witryny

Wchodząc na strony internetowe firmy Armstrong, przyjmujecie Państwo do wiadomości i zgadzacie się, że treści zawierające między innymi, choć nie wyłącznie, teksty, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, fotografie, sekwencje wideo, grafikę lub inne materiały zawarte na tej witrynie, w reklamach sponsorowanych lub w innych materiałach Państwu przedstawionych („Zawartość”) są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi i usługowymi, patentami oraz innymi prawami własności i przepisami prawa.

Firma Armstrong zezwala na elektroniczne kopiowanie i drukowanie tylko tych części swoich stron internetowych, które będą przeznaczone wyłącznie do Państwa użytku prywatnego. Jednakże firma Armstrong zachowuje całość swoich praw autorskich do wszelkich tego typu materiałów. Przyjmujecie Państwo do wiadomości i wyrażacie zgodę na używanie Zawartości niniejszej witryny wyłącznie w taki sposób, jaki zgodny jest z wyrażonymi wprost warunkami niniejszej Umowy. Zawartość ta nie może być kopiowana, odtwarzana, ani rozpowszechniana, a jej bazie nie mogą być tworzone jakiekolwiek wtórne dzieła, bez uprzedniego wyraźnego upoważnienia ze strony firmy Armstrong.

Linki

Firma Armstrong nie zezwala na używanie jej znaków towarowych jako „linków” na innych lub z innych witryn internetowych, o ile nie uzyskano na to wcześniej zgody firmy Armstrong.

Zrzeczenie się odpowiedzialności prawnej

Firma Armstrong nie udziela zapewnień, że niniejsza witryna internetowa spełni Państwa oczekiwania ani, że będzie ona stale dostępna, aktualna, bezpieczna i bezbłędna. Firma Armstrong nie udziela także zapewnień dotyczących rezultatów uzyskanych dzięki działaniu tej witryny, ani też ścisłości lub wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskanych dzięki korzystaniu ze stron internetowych firmy Armstrong. PRZYJMUJECIE PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI I ZGADZACIE SIĘ, ŻE WSZYSTKIE TREŚCI POBRANE Z NASZYCH STRON INTERNETOWYCH LUB UZYSKANE W INNY SPOSÓB w trakcie korzystania z naszYCH stron, POBIERANE BĘDĄ NA PAŃSTWA WYŁĄCZNE RYZYKO ORAZ, że PRZYJMUJECIE Państwo całkowiTĄ odpowiedzialnOŚĆZ TYTUŁU JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ PAŃSTWA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATY DANYCH, którE moGĄ wynikNĄć z POBIERANIA TAKICH treści Z naszYCH stron.

O ILE UMOWA WYRAŹNIE NIE STANOWI INACZEJ, FIRMA ARMSTRONG DOSTARCZA TREŚĆ NINIEJSZYCH STRON INTERNETOWYCH W NIEZMIENIONEJ FORMIE I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WPROST LUB DOMNIEMANYCH, W NAJWIĘKSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO STOPNIU. FIRMA ARMSTRONG NIE UDZIELA ZAPEWNIEŃ O DOMNIEMANEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRZYDATNOŚCI W INNYM OKREŚLONYM CELU. W ŻADNYM RAZIE ANI FIRMA ARMSTRONG ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD (W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZERWY W JEGO FUNKCJONOWANIU, LUB UTRATY INFORMACJI PRZEDSIĘBIORSTWA) POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH FIRMY ARMSTRONG, NAWET JEŚLI FIRMA ARMSTRONG ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Z UWAGI NA FAKT, ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI LUB NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE ZNAJDOWAĆ ZASTOSOWANIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

FIRMA ARMSTRONG doKŁADA wszelkich STARAŃ, ABY INFORMACJE UMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE BYŁY ZGODNE Z RZECZYWISTOŚCIĄ. POMIMO TEGO, NINIEJSZYM PRZYJMUJECIE PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI I ZGADZACIE SIĘ, ŻE FIRMA ARMSTRONG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK STRAT LUB SZKÓD (POŚREDNICH, BEZPOŚREDNICH, MORALNYCH, RZECZYWISTYCH, WYNIKOWYCH, PRZYPADKOWYCH, SPECJALNYCH, WYŁĄCZONYCH LUB INNYCH) WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK FORMY KORZYSTANIA LUB Z NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, JAK RÓWNIEŻ Z TYTUŁU STRAT I SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W TREŚCI TEJ WITRYNY, BEZ WZGLĘDU NA PRZYWOŁANĄ PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET JEŚLI FIRMA ARMSTRONG ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY. POWYŻSZE DOTYCZY RÓWNIEŻ ODSZKODOWANIA ZA ZANIEDBANIE, LUB RAŻĄCE ZANIEDBANIE.

Z UWAGI NA FAKT, ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE ZNAJDOWAĆ ZASTOSOWANIA.

Odszkodowanie

Wyrażacie Państwo zgodę, aby rekompensować własne szkody i prowadzić obronę w postępowaniu sądowym z własnych środków, a także by nie podejmować kroków prawnych przeciwko firmie Armstrong, jej zarządowi, managerom, pracownikom, przedstawicielom, spółkom zależnym, dystrybutorom oraz właścicielom koncesji z tytułu jakiegokolwiek postępowania sądowego, strat, niedoborów, szkód, odpowiedzialności, kosztów i wydatków (włączając w to uzasadnione honoraria i wydatki pełnomocników prawnych) poniesionych lub wynikających w związku z jakimkolwiek roszczeniem, żądaniem, pozwem, podstawą powództwa lub postępowaniem prawnym wynikającym z niniejszej Umowy, lub w związku z używaniem niniejszej witryny lub jakichkolwiek innych produktów lub usług z nią związanych.  

Prawowłaściwe

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy, oraz kształtowania współpracy pomiędzy Państwem a firmą Armstrong, będzie prawo stanu Pensylwania, bez względu na jego możliwy konflikt z innymi przepisami prawa. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z, lub związane z niniejszą Umową albo z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej, jak i z materiałów na niej zawartych, będą rozstrzygane przez sądy stanu Pensylwania. Zgadzacie się Państwo, że, bez względu na odmienne sformułowania jakiejkolwiek ustawy lub przepisów, wszelkie roszczenia bądź podstawy powództwa wynikające z, lub związane z niniejszą Umową muszą być zgłoszone w czasie jednego (1) roku od wystąpieniu przyczyny roszczenia bądź podstawy powództwa, w przeciwnym razie ulegną one nieodwołalnemu przedawnieniu.

Zrzeczenie roszczeń / rozłączność postanowień Umowy

Zrzeczenie się roszczeń z tytułu naruszenia prawa przez którąkolwiek ze stron, zgodnie z niniejszą Umową, nie będzie stanowić naruszenia prawa. Jeśli jakakolwiek z klauzul zawartych w niniejszej Umowie okaże się nieprawomocna lub niemożliwa do wyegzekwowania przez właściwe sądy, klauzule takie będą usunięte z niniejszej Umowy, która poza tym pozostanie w całkowitej mocy prawnej.

Zastrzeżenie praw

Wszelkie prawa, co do których nie udzielono wyraźnej zgody w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.


Produkty

Przegląd nowości

Zasoby i specyfikacje

Szukaj