Potrzebujesz pomocy w związku z projektem ? Nasi wykwalifikowani doradcy chętnie Ci pomogą.
SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

Akustyka & Sufity podwieszane

  Wróć do najczęściej zadawane pytania
1 - Który z sufitów Armstrong zapewnia dobrą akustykę?
Zależy to od zdefiniowania pojęcia "dobra akustyka" i określenia czy pochłanianie dźwięku czy dzwiękoizolacyjność będą kluczowym aspektem rozważanym w pomieszczeniach. Sufity Armstrong mogą zapewnić kontrolę akustyczną poprzez produkty o wskaźniku pochłaniania dźwięku alfa w od 0.10 do 1.00 oraz izolacyjności Dnfw do 43dB.
Po określeniu rozważanych wymogów możliwe będzie uzyskanie pomocy w wyborze konkretnego produktu spełniającego wymagania. Nasz katalog również zawiera wszystkie dane dotyczące parametrów akustycznych naszych produktów.
 
2 - W literaturze Armstrong spotkałem odniesienie do wartości NRC; czego ono dotyczy?
NRC (ang. Noise Reduction Coefficient) to wskaźnik pochłaniania dźwięku wyrażony przy pomocy jednej liczby, który opisuje pochłanianie fal dźwiękowych padających na powierzchnię w sposób przypadkowy. Określony przez normę ASTM C423, współczynnik ten jest średnią arytmetyczną (zaokrągloną do najbliższej wielokrotności 0,05) współczynników pochłaniania dźwięku zmierzonych dla fal o częstotliwościach 250, 500, 1000 i 2000 Hz w paśmie o szerokości 1/3 oktawy. Wskaźnik określany jest w oparciu o standard amerykański i był w przeszłości najczęściej używany również w Europie. Obecnie bardziej popularnym jest ważony wskaźnik pochłaniania dźwięku alfa w.
 
3 - Czym jest zatem alfa w (aw) ponieważ myślałem, że jest to taki sam wskaźnik jak NRC?
Alfa w czyli ważony wskaźnik pochłaniania dźwięku to również wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik opisujący pochłanianie fal dźwiękowych padających na powierzchnię w sposób przypadkowy, wyznaczony jednakże zgodnie z normą EN ISO 11654 w odniesieniu do krzywej wzorcowej. W metodzie tej dla wartości zmierzonych zgodnie z normą EN ISO 20354 oblicza się dla pasma o szerokości oktawy dla częstotliwości 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, które zapisuje się w postaci wykresu. Na wykres zostaje następnie nanoszona krzywa wzorcowa, która jest stopniowo przybliżana do krzywej wynikającej z pomiarów, aż do uzyskania „najlepszego dopasowania”. Otrzymana wartość alfa w będzie się zawierać w przedziale od 0,00 do 1,00 i zawsze będzie wielokrotnością 0,05. Pomimo bardziej skomplikowanej metody wyznaczania właśnie wskaźnik alfa w jest uważany za bardziej reprezentatywny i lepiej wyrażający wrażliwość ludzkiego ucha. Alfa w daje możliwość prostego i szybkiego porównania parametru pochłaniania dźwięku materiałow.
 
4 - Czy wartości NRC i Alfa w są ze sobą powiązane?
Nie, pomimo że oba wskaźniki są wyrażone w postaci liczby nie mogą być obliczane na podstawie wartości jednego wskaźnika i nie ma bezpośredniego związku obliczeniowego między nimi.
 
5 - Czym są klasy pochłaniania dźwięku i jak są związane ze wskaźnikiem alfa w?
W normie EN ISO 11654 znajduje się system klasyfikacji w oparciu o wartości wskaźnika alfa w grupujący wskaźniki w 6 klas (zapisanych od A do E oraz Nieklasyfikowany) Np. klasa A zawiera wskaźniki 1,00 0,95 oraz 0,90. Określenie klasy pochłaniania dźwięku nie jest więc tak precyzyjnym wyznacznikiem jak podanie pożądanej wartości wskaźnika alfa w.
 
6 - Na co wpływa pochłanianie dźwięku?
W odniesieniu do powierzchni wewnątrz pomieszczenia oraz obiektów, materiały pochłaniające dźwięk redukują odbicia fal dźwiękowych, które na nie padają co pozwala na ograniczenie w pomieszczeniu efektu występowania echa czy zapobieganiu zbyt dużemu poziomowi pochłaniania, co może spowodować powstanie "głuchego" wnętrza. Powierzchnia sufitu jest najczęściej jedyną znaczącą powierzchnią w pomieszczeniu, na której nie występują żadne elementy rozpraszające dźwięk, a która może doskonale wpływać na akustykę pomieszczenia poprzez stosowanie materiału o dobranym poziomie wskaźnika pochłaniania dźwięku.
 
7 - Jak ograniczyć "echo" w pomieszczeniu?
"Echo" czyli występowanie słyszalnego dźwięku odbitego od różnych powierzchni, jeśli jest odpowiednio silne i występuje z opóźnieniem może być zdecydowanie odróżnione od dźwięku bezpośredniego np. słyszymy dane słowo dwukrotnie w niedługim odstępie czasu. Efekt występowania "echa" najczęściej dotyczy zamkniętych pomieszczeń o dużym pogłosie. W rzeczywistości użycie tego terminu jet błędne ponieważ jest to rzadki przypadek w standardowych wnętrzach przeciętnej kubatury. Warto jednak pamietać, że zbyt duży poziom odbicia dźwięków oraz hałas we wnętrzu mogą być kontrolowane poprzez zastosowanie materiałów pochłaniajacych dźwięk takich jak akustyczne sufity podwieszane.
 
8 - Co to jest czas pogłosu i jak wpływa na to sufit podwieszany?
Czas pogłosu jest to czas mierzony w sekundach, w którym dźwięk podlegający odbiciom w zamkniętym pomieszczeniu osłabnie do jednej milionowej (o 60 dB) swej pierwotnej mocy po ustaniu emisji dźwięku. Zależy on od częstotliwości emitowanych fal dźwiękowych i na ogół mierzony jest dla pasma o szerokości 1/3 lub 1 oktawy. Jest to najczęściej używana i łatwa w uzyskaniu miara jakości dźwięku w pomieszczeniu. Czas pogłosu w pomieszczeniu zależy od jego kubatury i od tego jak wysokie jest sumaryczne pochłanianie dźwięku w nim występujące. Im większa kubatura tym dłuższy czas pogłosu, im więcej materiałów pochłaniających tym czas pogłosu jest krótszy. Ponieważ sufit podwieszany zajmuje znaczną powierzchnię w pomieszczeniu wprowadzenie materiału sufitowego o odpowiednim pochłanianiu może znacząco wpłynąć na czas pogłosu w nim występujący. Każde pomieszczenie posiada specyficzny zalecany czas pogłosu związany z jego funkcją, wielkością i przeznaczeniem (odsłuch muzyki, kominikacja z nagłośnieniem, komunikacja bez nagłośnienia). Zarówno zbyt krótki czas pogłosu uzyskany wprowadzeniem materiałów o wysokim pochłanianiu dźwięku jak i zbyt długi czas pogłosu mogą być rozwiązaniem niesprzyjającym powstaniu dobrego środowiska akustycznego w pomieszczeniu.
 
9 - Jaki jest wpływ pochłaniania dźwięku na poziom hałasu?
Pomieszczenia z wyważoną ilością materiałów wykończeniowych charakteryzujących się dobrym pochłanianiem dźwięku są odbierane jako cichsze i spokojniejsze w porównaniu do tych bez materiałów pochłaniających dźwięk. Jeśli efektywne pochłanianie w pomieszczeniu zwiększy się bądź zmniejszy dwukrotnie poziom hałasu zmieni się o 3dB. Taka zmiana jest zauważalna natomiast zmiana o 5dB jest już zmianą znaczącą. Warto również pamiętać, że zmiany w ilości materiałów pochłaniających dźwięk nie wpłyną na dźwiękoizolacyjność i przenikanie dźwięku między pomieszczeniami.
 
10 - Jak wyliczyć czas pogłosu w pomieszczeniu?
Czas pogłosu można obliczyć w oparciu o formułę Sabina biorącą pod uwagę znaczące powierzchnie w pomieszczeniu ich wskaźniki pochłaniania dźwięku oraz wymiary pomieszczenia. Kalkulację można wykonać w oparciu o program "Estimate" udostępniany przez naszą firmę zarejestrowanym użytkownikom - www.armstrong.pl/sufity. W celu wprowadzenia specyficznych wymogów, określenia bardziej szczegółowego można również skontaktować się z przedstawicielami firmy.
 
11 - Co oznacza termin Sabin i do czego jest używany?
Sabin to alternatywna nazwa podawana dla równoważnej powierzchni pochłaniającej. Używana jest do określania całkowitego pochłaniania pojedynczych elementów (ekranów, mebli itp.) Ponieważ tego typu obiekty mają więcej niż jedną powierzchnię oddziaływania i mogą posiadać nieregularne kształty nie ma sensu podawanie wyłącznie pomiarowych pogłosowych współczynników pochłaniania dźwięku alfa s mierzonych dla pasm szerokości 1/3 oktawy. Dlatego właśnie jednostka Sabin używana jest do opisu oddziaływania rozwiązań z rodziny Armstrong Canopy - sufity/struktury niezależne od ścian. Montaż takich sufitów w pomieszczeniach o dużym pogłosie znacząco redukuje czas pogłosu i ma wpływ na poziom hałasu.
 
12 - Kiedy lepiej zastosować sufity pływające zamiast tradycyjnych sufitów ciągłych?
Niektóre nowoczesne rozwiązania takie jak np. zastosowanie betonowych systemów radiacyjnych wymagają zapewnienia właściwego przepływu powietrza, w którym nie może przeszkadzać tradycyjny sufit podwieszany ciągły - od ściany do ściany. Z drugiej strony brak sufitu może nie być dobrym rozwiązaniem z powodów estetycznych (wgląd w instalacje) oraz może wpłynąć na wydłużenie czasu pogłosu do poziomu nieakceptowalnego. Ponadto w wielu pomieszczeniach, w których zastosowano tradycyjny sufit podwieszany i powinien on pozostać pomimo, że nie zapewnia właściwego pochłaniania zastosowanie sufitów pływających może pozytywnie wpłynąć na środowisko akustyczne pomieszczenia.
 
13 - Jaki jest zakres częstotliwości mowy i czy jest on zdefiniowany?
Mowa ludzka może być opisana w przedziale częstotliwosci ok 500Hz - 4000Hz. Nie istnieje jednak żaden standard krajowy czy międzynarodowy, który by te częstotliwości definiował.
 
14 - Jaka jest różnica między pochłanianiem dźwięku i dźwiękoizolacyjnością?
Pochłanianie dźwięku jest związane z kontrolą odbicia dżwięku wewnątrz pomieszczenia podczas, gdy dźwiękoizolacyjność dotyczy odseparowania dźwięku rozchodzącego się w powietrzu przez barierę oddzielającą sąsiadujące pomieszczenia (na przykład izolujący od dźwięków sufit podwieszany wspólny dla sąsiadujących pomieszczeń).
 
15 - Czy materiał o dobrym pochłanianiu dźwięku również dobrze izoluje dźwięk?
Najczęściej nie. Materiał, który zapewnia najwyższe pochłanianie dźwięku jest zazwyczaj materiałem porowatym, lekkim czyli posiadającym cechy odwrotne do tych pożądanych dla materiałów izolujących (duża gęstość, mała porowatość).
 
16 - Czy pomalowanie mineralnych lub metalowych płyt Armstrong wpłynie na ich parametry akustyczne?
Pomalowanie płyt może nieznacznie wpłynąć na pogorszenie parametru pochłaniania dźwięku w zależności od rodzaju powierzchni (laminowana, perforowana czy gładka), rodzaju użytej farby oraz grubości jej warstwy. Najprawdopodobniej nie wpłynie jednak na dźwiękoizolacyjność płyt. W przypadku, gdy konieczność pomalowania płyt zachodzi dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach akustycznych zalecamy badanie reprezentatywnej próbki pomalowanego materiału.
Warto pamiętać, że pomalowanie płyt może wpłynąć na ich inne parametry techniczne jak reakcja na ogień, ugięcie, odbicie światła itp. a także, że ingerencja tego typu w oryginalny produkt spowoduje wygaśnięcie gwarancji udzielanych na płyty.
 
17 - Jak sufit podwieszany izoluje od dźwięków?
Sufity podwieszane są jednym z nielicznych materiałów których izolacyjność jest mierzona na dwa sposoby. Aby określić wskaźnik izolacyjności akustycznej (R) czyli izolacyjność pojedynczego przejścia wykonywane są badania według PN-EN ISO 140-3:1995 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. Aby określić znormalizowany wskaźnik izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych (Dnfw) czyli izolacyjność podwójnego przejścia dźwięku przez sufit wykonywane są badania według PN-EN 10848-2
 
18 - Czy występuje zależność pomiędzy Rw a Dnfw sufitu podwieszanego?
Nie, chociaż z doświadczeń empirycznych wynika, że występuje związek między wartościami Rw i Dnfw tego samego produktu nie ma jednak żadnych metod na wyprowadzenie jednej wartości z drugiej. Nie istnieje żaden prosty przelicznik pozwalający na określenie wartości na przykład równanie Dnfw = 2 x Rw!
 
19 - Myślałam że decybele są używane do opisu poziomu dźwięku, dlaczego są stosowane w kontekście sufitów podwieszanych?
Decybel to jednostka opisująca natężenie dźwięku. Decybel nie opisuje głośności dźwięku, gdyż ta jest parametrem subiektywnym - zależy od wrażliwości ucha słuchacza. Decybel wyraża logarytmiczny stosunek głośności dwóch sygnałów dźwiękowych. Człowiek rozmawia z natężeniem dźwięku ok. 60 dB, słucha muzyki przy ok. 90 dB, a odgłos startującego samolotu odrzutowego to w tej skali 160-170 dB (już za granicą bólu, która wynosi ok. 130 dB). Decybel może także opisywać zdolność produktu do izolowania dźwięku - np. sufit o Dnfw 35 dB spowoduje że dzwięk o poziomie 75 dB emitowany w jednym pomieszczeniu będzie miał natężenie 40 dB w sąsiadującym znajdującym się pod wspólnym sufitem podwieszanym. Im większa wartość tym większa różnica poziomu.
 
20 - Czy jest różnica między izolacyjnością dźwięku a redukcją dźwięku?
Oba terminy "izolacyjność" i "redukcja" wiążą się z ograniczeniem, zmniejszeniem czegoś, zatem w kontekście opisują ten sam proces i zazwyczaj mogą być używane zamiennie. W nawiązaniu do sufitów podwieszanych mówimy najczęściej o redukcji dźwięku mając na uwadze przypadek ograniczenia przechodzenia dźwięku z przestrzeni ponadsufitowej (pojedyncze przejście), a z dźwiękoizolacyjnością związany jest natomiast przypadek ograniczenia dźwięku podczas "dwukrotnego przejścia" przez sufit wspólny dla sąsiadujących ze sobą pomieszczeń.
 
21 - Jaka będzie izolacyjność przegrody jeśli strop charakteryzuje się izolacyjnością Rw 35 dB a sufit, który podwieszany jest na sztywnych wieszakach 200 mm poniżej stropu posiada Rw 20 dB?
Izolacyjność Rw całej przegrody w tym przypadku najprawdopodobniej nie osiągnie większej izolacyjności niż około 40 dB. Dzieje się tak, ponieważ poszczególne elementy struktury są usytuowane bardzo blisko siebie i połączone są za pomocą sztywnego zawiesia.
 
22 - Jak mogłabym się odizolować akustycznie od uciążliwych dźwięków pochodzących z sąsiedztwa nade mną?
Ten problem najprawdopodobniej nie może być rozwiązany poprzez zamontowanie sufitu podwieszanego. Przenoszenie dźwięku może być w takim przypadku związane z rodzajem konstrukcji budynku, jego stropów oraz ścian. Ważne jest również oszacowanie poziomu niepożądanego dźwięku. Najlepszym rozwiązaniem było by zasięgnięcie opinii konsultantów ds. akustyki.
 
Back to top Wróć do początku

Produkty

Przegląd nowości

Zasoby i specyfikacje

Szukaj